Cele fundacji

 1. wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej,
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
 3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Pszczyny,
 5. rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno - sportowej,     
 6. udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji,         
 7. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,    
 8. udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,       
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji,
 10. promocja klubów i organizacji sportowych,         
 11. promocja młodych zawodników,  
 12. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  
 13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz nieletnich, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,      
 14. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 16. aktywizacja obywateli w sprawach publicznych,
 17. działalność charytatywna,
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Statut

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. wspieranie i pomoc w organizacji obozów sportowych;    
 2. wspieranie i pomoc w budowie, wynajmie i utrzymaniu obiektów sportowych;   
 3. wspieranie i pomoc w zakupie sprzętu i strojów sportowych;      
 4. wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach szkolenia sportowego; 
 5. współdziałanie w programowaniu i koordynacji opieki lekarskiej i badań diagnostycznych sportowców;
 6. finansowanie nagród, udzielanie subsydiów, fundowanie stypendiów dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym sportowo, których konkretnego adresata określi Zarząd Fundacji;   
 7. promowanie młodych uzdolnionych sportowo osób;
 8. organizowanie i udział w imprezach sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;   
 9. wspieranie finansowe Klubów oraz Organizacji Sportowych;
 10. kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane;
 11. realizację zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej;
 12. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 13. działalność na rzecz organizacji publicznych i pozarządowych, organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 15. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej;
 16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;    
 17. turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  
 18. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form kształcenia;
 19. zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej;
 20. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych.